Faraonovy válečky

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností REVIVA s. r. o., a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP blíže upravují práva a povinnosti společnosti REVIVA s. r. o., se sídlem Koněvova 31, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 28882148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150854, jednající MUDr. Peter Hajduk, jako prodávajícího na straně jedné a kupujícího jako zákazníka internetového obchodu na straně druhé. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt.

 2. Kupujícím je buď fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel), anebo fyzická či právnická osoba podnikající (podnikatel).

 3. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 4. Podnikatelem je kupující, který není spotřebitelem a který při koupi zboží jedná v rámci podnikání.

 5. Zbožím se rozumí sortiment nabízený prodávajícím v internetovém obchodě a dodávaný prodávajícím na základě objednávky kupujícího.

 6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

 7. Smluvní vztahy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je spotřebitel, se smluvní vztahy neupravené těmito VOP řídí zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění. Mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je podnikatel, se smluvní vztahy neupravené těmito VOP řídí zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. Kupní smlouva

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Je-li kupujícím podnikatel, kupní smlouva vzniká momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu. Potvrzení objednávky odešle prodávající elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 3. Způsob dodání zboží zvolí kupující při vyplnění objednávky. Při osobním odběru si kupující zboží vyzvedne v provozovně prodávajícího na adrese Koněvova 31, 130 00 Praha 3 - - Žižkov, tel. 222 582 002, info@auraclinic.cz, a to od pondělí do pátku v následující otevírací době: 08:30 – 16:00.

 4. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně případných poplatků spojených s dopravou zboží (poštovné, balné apod.) uvedené v objednávce.

 5. Pokud kupující nesplní svůj závazek, odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.

III. Cena zboží a způsob platby

 1. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou konečné včetně všech případných daní a poplatků v zákonem stanovené výši (DPH, PHE apod.). V ceně nejsou zahrnuty poplatky spojené s dopravou zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

 2. Kupní cena za zboží představuje cenu platnou v době objednání zboží.

 3. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby: a) v hotovosti b) dobírkou (Česká pošta)

 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon apod.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a závisejí na ceně služeb, které kupující k uskutečnění objednávky používá.

 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Dodací podmínky

 1. K ceně objednaného zboží při vyplnění objednávky budou připočteny případné poplatky spojené s dodáním zboží v závislosti na formě platby, způsobu a místa dodání zboží zvoleného kupujícím v objednávce. Výše poplatků spojených s dopravou zboží se zobrazuje v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží v objednávkovém formuláři. Aktuální cenu jednotlivých způsobů dopravy zboží lze nalézt též na stránce FAQ.

 2. Způsoby dodání zboží pro Českou republiku: a) osobní převzetí b) balík – dobírka (Česká pošta).

 3. Způsoby dodání zboží pro Slovensko: a) osobní převzetí b) balík – dobírka (Česká pošta).

 4. Prodávající dodá zboží kupujícímu způsobem zvoleným kupujícím v objednávce.

 5. Tyto podmínky platí pro dodání zboží na území České republiky a Slovenska.

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího a předpisy platnými v ČR při uzavření kupní smlouvy.

VI. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo i bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Součástí oznámení o odstoupení od smlouvy musí být číslo objednávky a datum nákupu vraceného zboží.

 2. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli nepřísluší u uzavřených smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 3. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit dodané zboží neporušené, neznečištěné, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu. Zboží nelze prodávajícímu vrátit odesláním na dobírku.

 4. Po obdržení vráceného zboží ve stavu odpovídajícímu předchozímu odstavci vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení, a to předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku odpovídající účtovaným poplatkům vynaloženým na dodání zboží a nenahrazuje kupujícímu poplatky související s odesláním zboží.

 5. V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, opotřebené, užívané či v jiném stavu odporujícím odst. 2 tohoto článku, má prodávající nárok na náhradu nákladů za uvedení zboží do původního stavu, je-li to možné. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Takové nároky je prodávající oprávněn započíst na vracenou kupní cenu.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou důvěrné a jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky na stránkách internetového obchodu prodávajícího dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy, pro marketingové akce prodávajícího a pro účely administrativní evidence prodávajícího, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním ze strany kupujícího. Osobní údaje nebudou prodávajícím poskytovány třetím osobám ani zveřejněny, výjimku tvoří předání osobních údajů v nutném rozsahu dopravcům za účelem doručení objednaného zboží kupujícímu.

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat oznámením o odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaným prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo písemně na kontaktní adresu prodávajícího. V důsledku takového oznámení je prodávající povinen vymazat veškeré osobní údaje kupujícího ze své databáze.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 6. února 2013, ruší případné předchozí všeobecné obchodní podmínky a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu. Pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodující znění VOP zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, kterým je společnost REVIVA s. r. o., se sídlem Koněvova 31, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 28882148, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150854. Reklamační řád se vydává v souladu se zákonem č. 40/1964, občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a upravuje postup pro uplatnění odpovědnosti z vad zboží zakoupeného kupujícím v internetovém obchodě provozovaného prodávajícím.

Pojmy použité v tomto reklamačním řádu je třeba vykládat shodně s pojmy použitými ve Všeobecných obchodních podmínkách, jichž je tento reklamační řád nedílnou součástí. Pokud tento reklamační řád či Všeobecné obchodní podmínky určitý pojem nedefinují, pak jej je nutno chápat ve významu, v jakém je uveden v platných právních předpisech ČR.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s tímto reklamačním řádem.

I. Záruční podmínky, je-li kupujícím spotřebitel

 1. Záruční doba v délce 24 měsíců začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 2. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat název obchodní firmy prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, stačí namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (např. ve formě faktury).

 3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a v případě jejího poškození je oprávněn odmítnout zásilku převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je pro účely uplatnění vad zboží povinen jeho poškození při přepravě prokázat.

 4. V případě, že při přepravě došlo k poškození dodávaného zboží, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu a k oznámení připojit i kopii protokolu o poškození zásilky sepsanou s přepravcem, případně poškození vzniklé při přepravě jinak doložit.

 5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 6. Záruka se nevztahuje na vady:
  a) způsobené nesprávným používáním zboží (tj. používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným způsobem či k jinému účelu, než k jakému je zboží obvykle užíváno),
  b) způsobené nesprávným skladováním a uchováváním zboží,
  c) mechanickým poškozením nebo nadměrným zatěžováním,
  d) vzniklé jako následek běžného užívání a opotřebení zboží,
  e) vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

 7. V případě reklamace zboží je kupující povinen doručit prodávajícímu oznámení o reklamaci, které musí obsahovat označení reklamovaného zboží, kontaktní údaje kupujícího, podrobný popis vady a specifikaci práv, která kupující uplatňuje, přičemž je vhodné k němu přiložit kopii dokladu o koupi spolu s dokladem o reklamaci, pokud bylo totéž zboží již v minulosti reklamováno.

 8. Kupující může uplatnit podle povahy reklamované vady následující práva:
  a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat

  přímeřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

  b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
  c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a není-li požadována výměna věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V případě poskytnutí slevy

  pak nelze zboží reklamovat pro vadu, za niž byla poskytnuta sleva.

 9. Poškození zboží při přepravě nebo reklamaci zboží kupující oznámí prodávajícímu prostřednictvím kontaktního e-mailu, písemně na kontaktní adresu nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího.

 10. Spolu s oznámením o poškození zboží při přepravě nebo s oznámením o reklamaci kupující zašle či předá prodávajícímu také zboží, u něhož uplatňuje vady. V případě zaslání musí být zboží důkladně zabaleno a zabezpečeno proti dalšímu poškození.

II. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do tří pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 2. Reklamace bude prodávajícím vyřízena nejdéle ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude kupující informován s využitím kontaktních údajů sdělených v oznámení o reklamaci. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace.

 3. V případě, že prodávající důvodnost reklamace neuzná, vystaví o tom kupujícímu písemné potvrzení, v němž uvede důvod zamítnutí reklamace.

III. Uplatnění vad kupujícím, který při koupi jedná v rámci podnikání

 1. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a v případě zjištění vad bez zbytečného odkladu tyto vady oznámit prodávajícímu. V případě, že kupující zboží při převzetí neprohlédne nebo bez zbytečného odkladu po takové prohlídce neoznámí zjištěné vady, může nároky z vad zboží uplatnit pouze v případě, že prokáže, že vady zboží existovaly již v době jeho převzetí.

 2. Uplatnitelné nároky kupujícího z vad zboží se řídí ustanovením § 436 a násl. obchodního zákoníku. Prodávající nepřejímá záruku za jakost dodávaného zboží ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 6. února 2013 a ruší případné předchozí reklamační řády. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu.

OBJEDNEJTE si Faraonovy válečky JIŽ NYNÍ

Stačí vyplňit objednávkový formulář a léčivé tyčinky budete mít doma i Vy